BiroPOS logo

POLITIKA ZASEBNOSTISPLOŠNI POGOJI UPORABE APLIKACIJE »BiroPOS OnLine«

1. UVODNA DOLOČBA

S splošnimi pogoji uporabe aplikacije »BiroPOS OnLine « ponudnik določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in koriščenja drugih storitev ponudnika, objavljenih na spletni strani www.biropos.si. Splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe aplikacije »BiroPOS OnLine« in drugih storitev ponudnika.

2. DEFINICIJE

2.1. Ponudnik – družba FLOP d.o.o., Šaleška 19a, 3320 Velenje, matična št. 6650392000, davčna št.: SI 96815833, ki je lastnik in upravitelj aplikacije »BiroPOS OnLine«;

2.2. Uporabnik – vsaka pravna ali fizična oseba, ki se je veljavno registrirala za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« na spletni strani www.biropos.si;

2.3. Aplikacija »BiroPOS OnLine«- je maloprodajni informacijski sistem, ki je sestavljen iz zaledne pisarne BiroPOS OnLine, BiroPOS android ali windows aplikacije davčne blagajne in posameznih vtičnikov (tj. Programski dodatki), ki uporabniku omogočajo:
• prodajo blaga in storitev,
• izstavljanje fiskalnih računov preko blagajne, ter izvajanje drugih prodajno/nabavnih operacij, ki so objavljeni na spletni strani www.biropos.si.

3. POTRDITEV SPLOŠNIH POGOJEV

Z veljavno registracijo za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« na spletni strani www.biropos.si, uporabnik potrjuje, da je v celoti seznanjen z veljavnimi splošnimi pogoji in z vsemi drugimi pogoji uporabe aplikacije »BiroPOS OnLine« na spletni strani www.biropos.si, da se z njimi strinja in jih v celoti brez omejitev sprejema. Z veljavno registracijo za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« se šteje, da je med ponudnikom in uporabnikom sklenjeno pogodbeno razmerje z vsebino in pod pogoji, določenimi s temi splošnimi pogoji in vsebino objavljeno na spletni strani www.biropos.si

4. TEHNIČNE ZAHTEVE

Za prenos in čim bolj nemoteno uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« ponudnik priporoča izpolnjevanje minimalnih zahtev, kot so objavljene na spletni strani.

5. OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik si je dolžan prizadevati, da bo uporabniku omogočal čim bolj nemoteno uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in koriščenje drugih storitev ponudnika objavljenimi na spletni strani www.biropos.si, v skladu s temi splošnimi pogoji ter v skladu z pogoji objavljenimi na spletni strani www.biropos.si

6. POMOČ IN VZDRŽEVANJE

6.1.Pomoč:
Ponudnik bo vsakemu uporabniku, ki se bo prvič registriral, na daljavo nudil brezplačno pomoč pri osnovnih nastavitvah sistema.
Brezplačna pomoč, obsega:
• pomoč pri registraciji;
• pomoč pri prvi namestitvi BiroPOS aplikacij in vtičnikov;
Brezplačno pomoč bo ponudnik uporabnik nudil vsak delovnik med 9.00 – 18.00 uro, preko epošte: info@biropos.si ali telefon +386 51422571

6.2. Vzdrževanje: Ponudnik bo v času trajanja pogodbe uporabniku nudil vzdrževanje aplikacije »BiroPOS OnLine«.
SPLOŠNI POGOJI UPORABE APLIKACIJE »BiroPOS OnLine«
Vzdrževanje obsega izvajanje storitev s strani ponudnika, kot je določeno na spletni strani www. biropos.si in se deli na osnovno vzdrževanje, ki je brezplačno ter napredno vzdrževanje, ki se obračunava uporabniku v skladu s vsakokratnim cenikom. Obseg storitev osnovnega in naprednega vzdrževanja je objavljen na ponudnikovi spletni strani.

7. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik se zavezuje, da bo aplikacijo »BiroPOS OnLine« uporabljal v skladu z njenim namenom, vsakokratno veljavnimi splošnimi pogoji ter v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani www.biropos.si ter drugimi ustnimi ali pisnimi zahtevami ponudnika. Uporabnik aplikacije »BiroPOS OnLine« ne sme uporabljati za nezakonite namene. Uporabnik se je dolžan vzdržati vsake uporabe, s katero bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletni aplikaciji »BiroPOS OnLine«, ponudniku ali drugemu uporabniku kot tudi tretjim osebam. Uporabnik aplikacije »BiroPOS OnLine« je lahko vsaka veljavno registrirana pravna oseba, samostojni podjetnik ali fizična, ki je dopolnila 18 let, pod pogojem, da pri teh osebah ne obstajajo kakršnekoli omejitve, ki bi prepovedovale uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine«. Ponudnik ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu ali uporabi aplikacije »BiroPOS OnLine« s strani uporabnikov ali katerih koli drugih oseb, izvede vse ukrepe in druga dejanja (vključno z preprečitvijo možnosti uporabe aplikacije, izbrisa iz registracije…), ki jih v skladu s svojo lastno presojo šteje za potrebna zaradi varstva svojih pravic in interesov ali interesov uporabnikov ali katerih koli drugih oseb.

8. STROŠKI IN PLAČILO

Uporabnik je dolžan za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in koriščenje storitev ponudnika, ponudniku mesečno oz. letno plačevati znesek, v skladu z veljavnim cenikom, ki ga ponudnik objavlja na spletni strani www.biropos.si. V primeru spremembe paketa se uporabniku obračuna najdražji paket v obračunskem obdobju. Način obračunavanja za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in koriščenje storitev ponudnika je objavljen na spletni strani. Ponudnik ima pravico spreminjati ceno in način obračunavanja za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in storitev, vendar se zavezuje, da bo tako spremembo objavil na svoji spletni strani vsaj 30 dni pred začetkom njene veljavnosti. Ponudnik bo v primeru mesečnega obračunavanja uporabniku za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in opravljene oz. koriščenje storitev, uporabniku, najkasneje do 15. dne v mesecu, za pretekli mesec, izstavil račun v skladu z veljavnim cenikom, katerega je uporabnik dolžan poravnati v roku 15 dni od prejema računa. V primeru letnega obračunavanja, bo ponudnik uporabniku izstavil račun v roku 15 dni po veljavni registraciji za leto vnaprej, z rokom plačila 15 dni. V primeru zamude plačila ima ponudnik pravico uporabniku obračunati zakonske zamudne obresti. V primeru zamude plačila ima ponudnik pravico enostransko brez odpovednega roka in brez predhodnega opozorila odstopiti od pogodbe. V primeru zamude ali kakršnekoli kršitve s strani uporabnika, ima ponudnik pravico uporabniku onemogočiti uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in drugih storitev ponudnika, vse dokler kršitve niso odpravljene oz. računi v celoti poplačani. Ponudnik lahko omogoči uporabniku koriščenje popustov oz. promocijskih kod v skladu in pogoji kot so objavljeni na spletni strani www.biropos.si

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe aplikacije »BiroPOS OnLine« temveč si bo za nemoteno delovanje aplikacije zgolj prizadeval. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje aplikacije »BiroPOS OnLine«, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno izgubo podatkov in s tem povezano nastalo škodo. Ponudnik zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsi podatki, poslani v informacijski sistem BiroPOS OnLine, se dvakrat dnevno arhivirajo, to pa ne pomeni, da ponudnik prevzema kakršnokoli odgovornost ob morebitni izgubi podatkov.
SPLOŠNI POGOJI UPORABE APLIKACIJE »BiroPOS OnLine«
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine objavljene na aplikaciji »BiroPOS OnLine« ali na spletni strani www.biropos.si. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

10. OSEBNI PODATKI

Uporabnik z registracijo dovoljuje, da ponudnik obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih bo le ta posredoval ob registraciji, kot tudi osebne podatke, s katerimi se bo ponudnik seznanil tekom poslovanja.
Uporabnik ob registraciji potrdi, da lahko ponudnik:
• ime oz. firmo uporabnika navaja za svojo referenco;
Uporabnik se zavezuje osebne podatke obdelovati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Strežnik, kjer je nameščena aplikacija BiroPOS OnLine in vsi podatki, je v Sloveniji in je najet pri slovenskem podjetju, ki izpolnjuje vse predpise iz naslova GDPR.

11. PRENEHANJE POGODBE

Katerakoli stranka lahko pogodbo kadarkoli pisno odpove brez navedbe razloga, in sicer s 30 dnevnim odpovednim rokom. Ponudnik lahko odstopi od pogodbe, ne da bi pustil uporabniku dodatni rok za izpolnitev, v skladu z določili obligacijskega zakonika. V primeru prenehanja pogodbe iz katerega koli razloga, je uporabnik dolžan ponudniku poravnati stroške za uporabo aplikacije »BiroPOS OnLine« in koriščenje ponudnikovih storitev do prenehanja, vključno z morebitnimi stroški, ki bi nastali ponudniku (slednje vključuje tudi škodo, ki bi lahko ponudniku nastala po prenehanju pogodbe, kot posledica ravnanj uporabnika).

12. KONČNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki se zavezujete vse spore reševati po mirni poti. V kolikor to ni mogoče, se stranki dogovorita za stvarno pristojno sodišče v Velenju. Če je katerakoli določba teh pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in vseh ostalih pogojev. Takšno neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomesti določba, ki je čim bliže vsebini in namenu neveljavne določbe. V primeru, da predmetni splošni pogoji vsebujejo določila, ki so v nasprotju s sprotnimi pisnimi navodili, zahtevami ponudnika ali zahtevami in pogoji objavljenimi na spletni strani www.biropos.si, prevladajo slednji. Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.biropos.si, enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev stopijo v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani. Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev seznanjen z dnem njihove objave na spletni strani www.biropos.si. Predmetni splošni pogoji se objavijo na spletni strani www.biropos.si in veljajo od dne 01.01.2016 dalje. Z dnem začetka veljave teh splošnih pogojev prenehajo veljati in se uporabljati do sedaj veljavni splošni pogoji.

V Velenju, dne 01.01.2016